SZÓKÉP vagy TRÓPUS (gör. ’fordulat’) – egy fogalom, jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre a köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. Szókép úgy jön létre, hogy két fogalmat, jelenséget összehasonlítunk, illetőleg köztük összefüggést létesítünk azzal a céllal, hogy az egyiket a másikkal magyarázzuk, szemléletessé, elképzelhetővé tegyük, megértessük. Például: fátyolfelhő, hegyláb, leányvállalat
stb.

 
A névátvitelt megindító kapcsolat, az összekapcsolás módja szerint a szóképeknek két fő típusát különböztetjük meg.

1. Metafora. A metafora alfajai és a belőle származó szóképek: a szinesztézia, a megszemélyesítés, az allegória és a szimbólum.

2. Metonímia. A metonímia alfaja a szinekdoché.

A szóképek főbb feladatai a következők:

1. A szemléltetés, elképzeltetés, megérzékítés révén megvilágítják, közelebb hozzák a mondanivalót az olvasóhoz. Például:

És az országban a törékeny falvak

– anyám ott született –
az eleven jog fájáról lehulltak
mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
s elporlik, szétpereg.

(József Attila: Levegőt!)

2. Az olvasóban hasonló vagy ugyanolyan benyomásokat kelt, mint amilyen az író lelkében van. Például:

Más ég hintette rám mosolyát,

Bársony palástban járt a föld,
Madár zengett minden bokorban,
Midőn ez ajk dalra költ.
Fűszeresebb az esti szél,
Hímzettebb volt a rét virága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

(Arany János: Letészem a lantot)

A szóképek eredetükre nézve kétfélék lehetnek: köznyelviek és költőiek.

A köznyelvi szóképek általában egymáshoz közel álló fogalmakat kapcsolnak össze. Például: az óra üt, rikító színek stb.

A költői képek merészek, újak, egymástól távol álló dolgokat hoznak kapcsolatba, sokszor csak sejthető, főleg érzelmi-hangulati hatású összefüggéseket létesítenek. Például:

Ballagtam éppen a Szajna felé

S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
(Ady Endre: Párisban járt az Ősz)

A költők szóképeiket gyakran a köznyelv képes kifejezéseinek megújításával alkotják meg. A megverte a sors például így jelenik meg Vörösmarty Mihálynál:

Áldjon vagy verjen sors keze:

Itt élned, halnod kell.

(Vörösmarty Mihály: Szózat)

A szókép (mint a neve is mutatja) nem azonos a költői kép átfogóbb, tágabb körű irodalmi, esztétikai fogalmával, amelynek nemcsak nyelvi jellemzői vannak.

Lásd még: Átvitt jelentés, Szójelentés.