Kurzusnév: STILISZTIKA

Kurzuskód: MAG-S-031

Kreditérték: 1

Kurzusfelelős neve:

Dr. Vass László

Kurzusfelelős beosztása:

főiskolai docens

Szak megnevezése:
Heti óraszáma
Vizsgaforma
Státusz a szakon
Magyar
Előadás Gyak. Előadás Gyak.
(Kötelező/Választható)
   
1
 
GYJ
K

A kurzus felvételének feltételei: MAG-S-015 után. Párhuzamosan a MAG-S-032 vs MAG-S-033 felvétele.

A kurzus kreditjóváírásának különös feltételei

A kurzus teljesítésének feltételei:

Legalább elégséges gyakorlati jegy, egy szemináriumi dolgozat elkészítése és megvédése, egy házi dolgozat beadása a tantárgyfelvételi időszakban egyeztetett beosztás szerint, valamint egy zárthelyi dolgozat megírása a tematikában megjelölt időpontban.

Kötelező irodalom:

Fábián Pál – Szathmári István – Terestyéni Ferenc: A magyar stilisztika vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest, 1958.

R. Molnár Emma – Vass László: Stilisztikai ábécé a magyar nyelv és irodalom tanításához. Módszertani Közlemények Könyvtára 11. Tanárok Könyvtára 2. Szeged, 1989. 140.

Vass László: Stlíus, stílusrétegek és -árnyalatok, stíluselemek. In: Tóth Szergej – Vass László: Pápuáktól a Pioneerig. Generalia Kiadó, Szeged, 1994. 73-106.

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

Ajánlott irodalom:
Bartha János – Horváth Tibor – Józsa Nagy Mária – Szabó Zoltán: Kis magyar stilisztika. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968.

Boda István Károly - Porkoláb Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 76. Debrecen, 2001.

Gáspári László: Stilisztika. Tankönyvkiadó, Budapest.

J. Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965.

Szabó G. Zoltán – Szörényi László: Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

Szabó Zoltán: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Corvina, Budapest, 1998.

Szathmári István (szerk.): Hol tart ma a stilisztika (Stíluselméleti tanulmányok). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Vass László: Bibliográfiai tájékoztató. Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom. In: Vass László - Boldizsár Klára: Vallásos szövegek szemiotikai textológiai megközelítése, Generalia, Szeged, 1995. 61-79.

Vígh Árpád: Retorika és történelem. Gondolat, Budapest, 1981.

A kurzus részletes tematikája
A stilisztika tárgya a stílus mibenlétének, a nyelvi elemek stílusértékének, valamint egy-egy mű, alkotó vagy korszak stílusának tanulmányozása.

A stilisztika alkalmazási területei az írott és a beszélt nyelvi szövegek funkcionális típusai, a tudományos, a publicisztikai, a hivatalos, a művészi, a köznapi, a szónoki stb. szövegek különböző fajtái.

A stilisztika feladata az eltérő nyelvhasználati módok normatív minősítése, a stilisztikai elemzés és jellemzés, valamint a stílustípusok vizsgálata.

A stilisztika célja, hogy a hallgatók alaposan megismerjék a stílusrétegeket és -árnyalatokat, jártasak legyenek a stíluselemek és stilisztikai formák rendszerében, s ismereteiket a stilisztika feladatainak megfelelően önállóan is fel tudják használni valamennyi alkalmazási területen, különös tekintettel a magyar nyelv és irodalom tanításának követelményeire, melyeknek alapdokumentumai szerkezetileg és tartalmilag is kiemelik a kulturált nyelvi magatartás feladatainak fontosságát.

1. A stílusról általában.
2.
A stilisztika vizsgálódási formái és módszerei.
3.
A stílusok osztályozása és jellemzése. Stilisztikai komparáció.
4. A stilisztikai elemzés kö
vetelményei, fajtái. A stílusjellemzés.
5. A hangtan stilisztikája. A verstani elemek expresszív lehetőségei.
6. A szókészlet és a frazeológiai elemek stilisztikája.
7. A szó jelentésének stilisztikája (metafora, metonímia stb.).
8. Az
alakzatok.
9. Zárthelyi dolgozat.
10. A morfológiai és a szintaktikai kategóriák stilisztikai értéke.
11. A stilisztika rövid története.
12. A stílustipológia aspektusai. Stilisztika és
szövegtan.
13. Szövegelmélet, irodalomelmélet.
14. Gyakorlatok.
Követelmények:

Alaposan ismerjék meg a hallgatók a stílusrétegeket és -árnyalatokat, legyenek jártasak a stíluselemek, stilisztikai formák rendszerében. A szakirodalmi munkák feldolgozásával megszerzett elméleti ismereteiket tudják alkalmazni a stilisztikai minősítésben, s önállóan is képesek legyenek stilisztikai elemzést, illetőleg jellemzést végezni.

Ellenőrzés, értékelés:

Az értékelés formája: gyakorlati jegy. Az aláírás, illetőleg a gyakorlati jegy követelményének az órákon való rendszeres részvételével, egy szemináriumi dolgozat (stilisztikai minősítés, elemzés vagy jellemzés) elkészítésével és megvédésével, valamint egy (a tematikából szabadon választható) házi dolgozat és egy zárthelyi (stílusrétegek, stílusárnyalatok és -elemek) megírásával tehet eleget a hallgató. A hiányzás nem haladhatja meg a heti óraszám háromszorosát. A gyakorlati jegy ezen – különleges méltánylást érdemlő esetben pótolható – követelmények teljesítésének átlageredménye, továbbá a foglalkozásokon való felkészült és aktív részvétel alapján alakul ki. A javítással kapcsolatos kérdésekben az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulmányi, kredit- és vizsgaszabályzatának rendelkezései irányadóak.

 

A további információkat lásd az Appendixben.
 

Nyitólap

 

Dr. Vass László: Óra- és kredittervek