Tóthné Horváth Ágnes
 

Oktatók Hálóterv Záróvizsga Órarend Történet Linkajánló


Tóthné Horváth Ágnes

Dr. Tóthné dr. Horváth Ágnes

Név:

Dr. Tóthné dr. Horváth Ágnes

Születési idő:

1959. január 22.

Végzettség:

1998–1999 Kossuth Lajos Tudományegyetem(ma: Debreceni Egyetem) Latin szöveghagyomány - római civilizáció PhD (doktori) program

1977–1982 József Attila Tudományegyetem, Szeged (SZTE) magyar–történelem–latin sp. k

1973–1977 Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Nyíregyháza

Szakképzettség:

magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, aki latin nyelvű speciális képzésben részesült

Tudományos minősítései, fokozatai:

2000 PhD nyelvtudományi tudományterület (ókortudomány, klasszika-filológia)

1984 egyetemi doktor

Jelenlegi munkahely, munkakör:

SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai tanár 
 

Korábbi munkahely, munkakör:

2003– SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai tanár 
1994–2003 SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, főiskolai docens

1989–1994 SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszék, adjunktus

1986–1988 JATE Ókortörténeti Tanszék félállású tanársegéd

1982–1986 JATE Ókortörténeti Tanszék óraadó,

1982–1989 Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola, Szeged, középiskolai tanár

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő):

Magyar nyelv és irodalom (1982–1989)

Történelem (1982–1989)

Orvosi latin (1982–1989)

Bevezetés a filozófiába (1982–1989)

Görög történelem szeminárium (1982-1988)

Római történelem szeminárium (1982–1988)

Ókori egyetemes történelem előadás (1990-1994)

Latin nyelv szeminárium (1990-1998)

Középkori egyetemes történelem szeminárium (1990–1992)

Szemelvények az ókori Közel- és Távol-Kelet történetéből és kultúrájából (1990-1994)

Technikatörténet speciális kollégium (1990-1994)

Szemelvények az ókori Kelet történetéből és kultúrájából szeminárium (1994–2004)

Társadalmi és állami struktúrák az ókori Keleten szeminárium (1994–2004)

A klasszikus Athén és vezető politikusai szeminárium (1994–2004)

Ókori görög társadalmi élet az antik irodalom tükrében szeminárium (1994-1996)

Birodalmak az ókori Keleten szeminárium (1994–2004)

Mezopotámia története szeminárium (1994–2004)

A történelemtanítás módszertana (1995–1996)

Róma története (JGYTFK Latin Tanszék)

Antik mitológia (Rajz- és Művészettörténet Tanszék 1995–)

Szemelvények a görögség történetéből szeminárium (1997–1998)

Az V. század története speciális kollégium (JATE ÁM 1998–1999)

Antik sporttörténet (Testnevelés Tanszék 2000–2002)

Fejezetek Róma történetéből (2001)

Az ókori Egyiptom története és kultúrája szeminárium (2001-2004)

Az őskor és az ókori Kelet történetének fő vonalai (2001–2006)

A klasszikus ókor története ea. (2001–2004)

Ókori görög történetírók a görög történelemről szeminárium (2001–2004)

Fejezetek Mezopotámia történetéből szeminárium (2001–2006)

A görögök története a klasszikus korban szeminárium (2001-2002)

Szemelvények a görög történelemből szeminárium (2001–2004)

Technikatörténet (2002-)

Klasszikus ókor (2002–2006)

Vallástörténet (2003–2005)

Antik mitológia (2003–)

Antik művelődéstörténet (2003–)

Az ókori Kelet története (2003-2005)

Az ókori Róma művelődéstörténete (2006–)

Bevezetés a művelődéstörténetbe (2007)

Birodalmak az ókori Keleten szeminárium (2003-2006)

Görög-római történelem (2003-2006)

A római császárság politikatörténete (SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2006)

Fejezetek a római császárság forrásaiból szeminárium (SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2006)

Athén és vezető politikusai szeminárium (SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2007)

Művészettörténet (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2006)

Ókor (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2006-2007)

Művészet- és tudománytörténet 1. (szépművészetek) (SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék 2007)

Istenek és emberek világa a görög művelődésben (SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2007)

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Középiskola: A Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolában és szakiskolában szakközépiskolai és szakmunkásképzős osztályokban más-más tantervi követelmények alapján oktatott magyar nyelv- és irodalmat, történelmet és orvosi latint. Szakközépiskolai osztályokban Bevezetés a filozófiába (filozófiatörténet) tárgyat. Minden évben érettségiztetett és szakvizsgáztatott.

Volt osztályfőnök (az 1983-as tanévtől folyamatosan), vezette (1985-től) a társadalomtudományi munkaközösséget, filozófiából szakvezető tanár volt és amikor a KISZ és a diákmozgalom kettévált, a „diákmozgalmat segítő pedagógus” lett, aki a mozgalmi életen túli diákéletet szervezi, azaz a vetélkedőktől az ünnepi megemlékezéseken át az iskolarádión keresztül a szalagavató bálokig mindent.

Főiskola: Antik politika- társadalom és művelődéstörténet oktatása a Történettudományi Tanszék alap- és a másoddiplomás képzésében. Az oktatott tárgyak tantárgyfelelőse, feladata a tantárgyi programok kidolgozása és fejlesztése. A levelező képzések tagozatfelelőse, feladata az oktatás szervezése, koordinálása, a szakmai programok kidolgozása, és véleményezése. 

A főiskola más tanszékein (Latin, Rajz- és Művészettörténet Tanszék, Testnevelési és Sporttudományi Tanszék)  a korszakhoz kapcsolódó tárgyak oktatása.  
Szakdolgozatok vezetése, demonstrátorok, tanársegédek szakmai munkájának irányítása. 
1994-ben a „Tanárok Nyári Akadémiájá”-nak történelmi szekcióját szervezte.

Résztvevője/szervezője a tanszék történész baráti köre (IV. Béla kör) által rendezett konferenciáknak, felolvasóüléseknek és szakesteknek

A tanszéki oktatómunkán kívül évfolyamfelelősként (1990-) és tanszékvezető helyettesként (1993-1998/1999.; 2006-) tevékenykedik

1997. szept. 1. – 1998. jan. 31. megbízott tanszékvezető

2004– SZTE JGYTF: Kredit- és Oktatási Bizottság elnöke

Érdeklődési területei:

Római Birodalom utolsó századainak története és művelődéstörténete. A későrómai birodalom politikai felbomlásának folyamatát, az egyház és a korabeli római arisztokrácia politikai és kulturális szerepét, a levélírók kapcsolatait és műveltségüket tanulmányozza. Ezzel kapcsolatosan - egy magyar nyelvű kiadás reményében folyamatosan magyarra fordítja a korszak egyik legjelentősebb alkotójának, Sidonius Apollinarisnak leveleit. A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének feltárásán dolgozva a Kr.e. I., valamint a Kr. u. IV. és V. század levelezőinek latin munkáit olvasva elkészítette a fent említett korszakok epistolographiájának adatbázisát (több mint 15 000 levéladat), testimonia-gyűjteményét, prosopográfiáját, valamint a levelezési kapcsolatok területi képét adó térkép-gyűjteményt, illetve a latin epistolographia válogatott bibliográfiáját.

Érdeklődik a Mediterraneum térségének mitológiája, a klasszikus görög-római művészetek iránt.

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága:

Monográfia:

T. Horváth Ágnes: A római levelezés három évszázada. Szeged, 2002, Belvedere Meridionale. 280 p.

Jegyzet, segédkönyv:

T. Horváth Ágnes: Caius Sollius (Modestus) Sidonius Apollinaris. in: Havas L. (szerk.) Bevezetés az ókortudományba IV. Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó. 383–387 p.

T. Horváth Ágnes: Őskor. Belvedere jegyzetek I. Szeged, 2003. Belvedere Meridionale Kiadó. 130 p.

T. Horváth Ágnes: Ókori Kelet. Belvedere jegyzetek II. Szeged, 2003. Belvedere Meridionale Kiadó. 170 p.

T. Horváth Ágnes: Az ókori Hellas. Belvedere Jegyzetek III. Szeged, 2005. Belvedere Meridionale Kiadó. 207. p.

Szakcikk:

Ágnes T. Horváth: The Education of Sidonius Apollinaris in the Light of his Citations. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXVI. (2000) 293–302. p.

Maróti E.–T. Horváth Á.: A delphoi Pythia sportversenyeinek vonzáskörzete. Belvedere Meridionale. XII. évf. (2000) 5–6. sz. 106-113 p.

Konferencia előadások:

T. Horváth Ágnes:  A nap, amikor Jézus született. Elhangzott a Jézus születésének 2000. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos ülésen. Szeged, 2000. október 6., SZTE JGYTF Történettudományi Tanszéke.

T. Horváth Ágnes:  Róma változó szerepe a késő római levelezésben. Elhangzott az Eperjessy Kálmán emlékülésen. Szeged, 2001. november. 11., SZTE JGYTF Történettudományi Tanszéke

T. Horváth Ágnes:  A római levelezés három évszázada. Elhangzott a SZTE JGYTF Kar Tudományos felolvasóülésén. Szeged, 2002. április 18., JGYTF.

Tudományos ismeretterjesztés:

Szócikkek és tanulmányok a http://roma-szenvedely.uw.hu/latnivalok/ internetes honlapon:

Az eddigi tudományos szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása:

 
 

Maiorianus császár bukása. In: Szegfű L.–Nagy T. (szerk.) „Nem búcsúzom...” Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére. Szeged, 1994, Generalia, /Belvedere Meridionale kiskönyvtár 7./ 47–52. p.

Egy történelmi toposz: 476-ban megbukott a Nyugat-Római Birodalom. Antik Tanulmányok XXXIX. évf. (1995) 1–2 sz. 108–114. p.

Some Aspects of the Roman Empire’s Correspondence in Latin in the Fourth and Fifth Centuries A.C. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXIV–XXXV. (1998–1999) 269–277. p.

The Education of Sidonius Apollinaris in the Light of his Citations. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Tom. XXXVI. (2000) 293–302. p.

Megjegyzések az V. századi latin nyelvű levelezés néhány kérdéséhez. Antik Tanulmányok XXXI. évf. (1992) 1–2 sz. 99–104. p. 
 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:

1990 Texas A&M University (College Station, USA) tanulmányút

1993. május Kalamazoo (USA, Michigan) a 28th International Congress on Medieval Studies 32. szekció (konferencia részvétel) 
 

Tudományos társulati tagság:

Association Villard de Honnecourt for the Interdisciplinary Study of Medieval Technology, Science and Art (USA) (1993–2000)

2001- Neolatin Társaság

Az MTA köztestületi tag 
 

Személyes külföldi kapcsolatok:

Texas A&M University Department of History (College Station, prof. Zoltan Kosztolnyik), Western Michigan University (Kalamazoo) Department of Medieval Studies prosopografiai és történeti kutatócsoportja (prof. George Beech)  
 

7 konferencián tartott előadást a JGYTF-en, idegen nyelven tartott konferencia-előadás: 28th International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, Michigan,USA); „HEREDITAS ROMANA” wissenschaftlichen Konferenz, Debrecen

Elnyert pályázatok, kitüntetések:

1993: Samuel H. Kress Foundation ösztöndíja

1995: „Pro Iuventute Kiváló Dolgozó I. fokozata”

2005: Pro Iuventute emlékplakett

Saját honlap:

Elérhetőség:

thagnes@jgypk.u-szeged.hu